Servicios

Les polítiques actives d'ocupació estan formades per programes i mesures d'orientació, ocupació i formació que tenen com a objectiu crear i fomentar l'ocupació i possibilitar l'accés dels desocupats al mercat laboral i a la millora de la seua qualificació, reconversió i perfeccionament laboral d'acord amb les perspectives que ofereix el mercat laboral.